از پرینتر سه بعدی تا ابداع صندلی پوشیدنی برای جراحان

ﭼﺎﭖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪﯼ ﭼﻪ ﻧﻮﻉ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ ﺍﺳﺖ؟

ﺗﺼﻮﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﮏ ﭼﺎﭘﮕﺮ ﺟﻮﻫﺮ ﺍﻓﺸﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ، ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﺳﭙﺮﯼ ﮐﺮﺩﻥ ﺟﻮﻫﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺣﺮﻭﻑ، ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻭ ﯾﺎ ﮊﻝ ﻫﺎﯼ ﻓﻠﺰﯼ ﯾﺎ ﭘﻮﺩﺭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺩﻧﺪﺍﻥ، ﺍﻧﮕﺸﺖ، ﯾﺎ ﻣﻔﺼﻞ ﺭﺍﻥ ﺍﺳﭙﺮﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﭼﺎﭘﮕﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﺎﭖ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺮﯾﻨﺘﺮ ﻫﺎﯼﺳﻪ ﺑﻌﺪﯼ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ MRI ﯾﺎ CT ﺍﺳﮑﻦ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺑﺪﻥ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻻﯾﻪ ﻻﯾﻪ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺁﻥ ﺷﯽ ﺭﺍ ﻣﯽﺳﺎﺯﻧﺪ.ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ، ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﭘﺮﯾﻨﺘﺮ ﻫﺎﯼ ﺳﻪ ﺑﻌﺪﯼ ﺍﺯ ﺩﻫﻪ ﯼ ۱۹۸۰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ، ﻭﻟﯽﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﯼ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ . ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ ﺗﺮﯼ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﻨﻨﺪ . ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺷﺨﺼﯽ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﻮﺩ ﻣﺜﻞ ﺩﺭﺳﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﯾﮏ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﮐﺎﻣﻼ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﻔﺼﻞ ﺭﺍﻧﯽ ﺩﻗﯿﻘﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﻔﺼﻞ ﻗﺒﻠﯽ . ﺍﯾﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻋﻤﻼ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺑﺎﻟﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺑﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﺑﯿﺎﻭﺭﺩ . ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺩﻗﯿﻘﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﻗﯿﻖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﻭﻟﯽ ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﺍﺳﮑﺎﺕ ﻫﻮﻟﯿﺴﺘﺮ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﯿﻮﻣﺪﯾﮑﺎﻝ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﯿﺸﯿﮕﺎﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺩﻩ ﻫﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﺯ ﭼﺎﭘﮕﺮﻫﺎﯼ ﺳﻪ ﺑﻌﺪﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .

ﭼﺎﭖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪﯼ ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﺟﺰﺍﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺍﺟﺰﺍﯾﯽ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﯾﺎ ﻓﻠﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺑﺪﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻭﻟﯽ ﻭﺍﺭﺩ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺧﻮﻥ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ .

photo_2016-01-31_17-22-31ابداع صندلی پوشیدنی برای جراحان توسط ژاپنی‌ها

معمولاً کارمندان بخش IT در هنگام کار با کامپیوتر یا لپ‌تاپ ، تعداد کمی از آن‌ها حاضرند برای اینکه تمام روز در حالت نشسته نباشند، پشت میزهای بلند بایستند. با اینکه مشاغل زیادی وجود دارد که کارکنان بیشتر در حالت ایستاده هستند، احتمالاً یکی از دشوارترین آن‌ها جراحی است که در آن جراحان مجبور به ایستادن برای ساعت‌های طولانی می‌شوند. یک صندلی پوشیدنی به نام Archelis (به معنی صندلی متحرک در ژاپنی) به طور خاص برای جراحان طراحی شده است و به آن‌ها اجازه می‌دهد در هنگام کار بنشینند و از خستگی جراحی‌های چالش‌برانگیز که به زمان طولانی نیاز دارند در امان بمانند. این صندلی برای بخش پزشکی طراحی شده است، اما برای هر شغل دیگری که فرد در آن باید ساعات طولانی بایستد قابل‌استفاده خواهد بود.Archelis توسط کارخانه تولید قالب Nitto که در یوکوهامای ژاپن قرار دارد در همکاری با مرکز مهندسی پزشکی دانشگاه Chiba، شرکت طراحی Hiroaki Nishimura و تکنولوژی پلیمر ژاپن ساخته شده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *